مقررات آموزشی

الف) مقررات عمومی:
 • رعایت شئونات اسلامی، اخلاقی و اجتماعی و حضور در مؤسسه با پوشش مناسب محیط آموزشی
 • عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس
 • عدم خوردن و آشامیدن در کلاس
 • خودداری از به همراه آوردن مهمان تحت هر عنوان به کلاس
 • همکاری با مسئولین موسسه به منظور حفظ و اجرای مقررات موسسه، اطلاع رسانی به اولیاء خود و یا سایر افراد مبنی بر عدم مراجعه مستقیم به کلاس (در صورت نیاز با دفتر موسسه هماهنگ فرمایند).
 • توجه: حضور ولی زبان آموزان زیر ۱۶ سال به همراه ایشان، هنگام ثبت نام و همچنین مراجعه حداقل دوبار در هر ترم به منظور اطلاع از وضعیت تحصیلی زبان آموز الزامی است.
ب) مقررات آموزشی:
 • همراه داشتن قبض ثبت نام ترم جاری در کلیه جلسات کلاس
 • عدم غیبت بیش از سه جلسه در طول ترم
 • عدم تاخیر در ورود به کلاس و همچنین عدم تعجیل در خروج از کلاس (در مواقع ضروری با مدیریت هماهنگ فرمایید).
 • تبصره: هر سه مورد تاخیر یک جلسه غیبت محسوب می شود.
 • توجه : در صورت غیبت در جلسات آزمون ها و امتحان پایان ترم نمره مربوطه صفر منظور می گردد.
 • حضور در کلیه جلسات فوق العاده و جبرانی الزامی است.
 • همراه داشتن کارت ورود به جلسه در امتحان کتبی پایان ترم ضروری است و در غیر این صورت زبان آموز حق شرکت در آزمون را نخواهد داشت.
 • پر کردن فرم نظر سنجی اساتید جهت دریافت کارنامه ضروری است.
 • در صورت داشتن وقفه تحصیلی (حتی به مدت یک ترم)، شرکت در آزمون تعیین سطح، جهت ادامه تحصیل الزامی است.
 • زبان آموزان مشغول به تحصیل مجاز به شرکت در آزمونتعیین سطح ترم بعد نمی باشند.
 • در هنگام ثبت نام به روز و ساعت تشکیل کلاس توجه فرمایید، در صورت ثبت نام اینترنتی به هیچ عنوان جابجایی صورت نمی گیرد.
 • توجه: تنها مرجع ارزیابی زبان آموزان، استاد مربوطه می باشد، مدیریت در این مورد دخالتی ندارد.
ج) مقررات استرداد و رزرو شهریه:
 • چنانچه داوطلب پس از ثبت نام قطعی و قبل از شروع ترم یا دوره از شرکت در کلاسهای آموزشگاه منصرف گردد، ۲۰ درصد از شهریه مأخوذه کسر شده و مابقی آن به داوطلب مسترد می گردد.
 • در صورتی تشکیل نشدن کلاس مورد نظر، کلیه شهریه مأخوذه مسترد می گردد.
 • پس از شروع کلاس در هر ترم یا دوره شهریه مسترد نمی گردد.
 • پس از پایان مهلت فوق و شروع کلاسها شهریه مسترد یا رزرو نمی گردد.
 • جهت استرداد شهریه، قبض ثبت نام یا رسید بانکی نسخه پرداخت کننده و کارت شناسایی عکس دار همراه داشته باشید.
 • استرداد شهریه افراد زیر ۱۶ سال، فقط با حضور ولی آنان امکان پذیر است.